VILNIAUS TARPTAUTINIO TEATRO FESTIVALIO „SIRENOS“ LIETUVOS TEATRO VITRINOS NUOSTATOS

 

2021 lapkričio 23 d.

Vilnius

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos teatro vitrina yra Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“  programos dalis, kurioje Lietuvos publikai ir užsienio ekspertams pristatomi pastarąjį sezoną Lietuvoje sukurti scenos meno kūriniai, atrinkti atsižvelgiant į Lietuvos teatro vitrinos misiją, tikslus, programos formavimo gaires bei konkrečių metų vitrinos kuratorių meninę viziją.

Vitrina rengiama bendradarbiaujant su joje dalyvaujančiais Lietuvos teatrais ir individualiais kūrėjais, o tai reiškia, kad prodiusuojantis teatras/ kūrėjas prisideda prie vitrinos padengdamas spektaklio pristatymo kaštus ir pasiimdamas pajamas.

Lietuvos teatro vitrinos misija – pristatyti įdomiausius pastarųjų sezonų Lietuvos scenos menų kūrinius, brėžiančius naujas kryptis, ieškančius kitokių kūrybos formų, drįstančius žengti į nesaugias teritorijas ir ieškoti savito ryšio su tradicija. Vitrina rengiama kartu su joje dalyvaujančiais teatrais ir skirta tiek vietinei auditorijai, tiek užsienio svečiams atskleisti kuo platesnę šalies scenos meno lauke vykstančių procesų panoramą, supažindinti su naujais kūrėjais, parodyti aktualius, šiandienos pasaulio ir teatro problematiką reflektuojančius darbus, kurie palaiko atviro teatro idėją.

Lietuvos teatro vitrinos tikslai:

 • festivalio programoje, pristatant kūrėjų iš Lietuvos bei užsienio darbus, gretinti vyksmą „ten“ ir „čia“, megzti lietuviško teatro dialogą su šiuolaikiniais tarptautiniais scenos menų procesais;
 • į Vitriną kviesti įvairaus profilio teatro profesionalus susipažinti su lietuviško teatro scena ir atverti ją tarptautinei rinkai;
 • sudaryti galimybę lietuviškiems spektakliams būti pakviestiems gastrolių;
 • sukurti terpę gimti bendriems Lietuvos ir užsienio kūrėjų projektams.
 • rengti tinklaveikos renginius, kuriais siekiama skatinti lietuviško teatro sklaidą užsienyje.

1.2. Vitrinos laikas. Vitrina rengiama kasmet rugsėjį vykstančio Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ metu, įprastai paskutinį rugsėjo savaitgalį. Tikslią vitrinos organizavimo datą kiekvienais metais nustato organizatorius.

1.3. Vitrinos organizatorius – VšĮ „Teatro informacijos centras“/ Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“.

1.4. Vitrinos kuratoriai. Kasmet vitriną kuruoja du „Sirenų“ organizatorių pakviesti asmenys (teatrologai, kuratoriai, prodiuseriai, kūrėjai ir kiti aktyvūs teatro bendruomenės nariai), kurie kartu su festivalio meno vadovu, vadovaudamiesi „Sirenų“ misija, tikslais ir Vitrinos formavimo gairėmis bei savo kuratorine vizija, sudaro atvirame Lietuvos profesionalių scenos menų kolektyvų konkurse dalyvaujančių spektaklių programą. Kuratoriai kasmet atrenka 10-14 scenos meno kūrinių, tačiau atsižvelgiant į logistines galimybes juos parodyti programa gali būti derinama ir keičiama.

1.5. Vitrinos dalyviai – profesionalūs Lietuvos teatrai ar scenos menų kūrėjai, pristatantys savo spektaklius.

1.6. Vitrinos konkursas – kasmet festivalio „Sirenos“ metu organizuojamas Vitrinoje dalyvaujančių spektaklių konkursas. Jo metu festivalio specialiai šiam tikslui suburta tarptautinė žiuri, kurią sudaro penki skirtingi tarptautinių festivalių ir užsienio teatrų meno vadovai, dramaturgai, kūrėjai, prodiuseriai ir kt., paskiria du-tris apdovanojimus ir suformuluoja jų nominacijas. Žiuri komisiją sudaro festivalio organizatoriai.

1.7. Vitrinos atranka – vitrinos kuratorių ir „Sirenų“ meno vadovo vykdoma atvira Lietuvos scenos menų kūrinių atranka. Atranka apima scenos meno kūrinius, kurių premjera įvyksta pastarąjį sezoną Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.8. Vitrinos kandidatas – tai juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie prodiusavo kūrinį, atrinktą į Lietuvos teatro vitriną, bet su kuriais dar nėra sudaryta scenos meno kūrinio rodymo Lietuvos teatro vitrinoje sutartis.

1.9. Lietuvos teatro vitrinos formavimo gairės kuratoriams:

 • Aktualumas formos ir turinio prasme, jautrumas mūsų laiko pulsui ir šiuolaikiniams teatro virsmams.
 • Kolektyvinio, taikomojo teatro kūrybos formų tyrinėjimas.
 • Lyčių įvairovės ir skirtingų požiūrio taškų reprezentavimas.
 • Platforma jauno teatro darbams pristatyti, ruporas naujų kūrėjų balsams.
 • Prioritetas šiuolaikinei dramaturgijai ir šiuolaikinėms klasikos interpretacijoms.
 • Hierarchijos kvestionavimas ir demokratizacija – kūrybos principų, nagrinėjamų temų, institucinių struktūrų prasme.
 • Decentralizacija, siekiant pristatyti kuo platesnę geografiškai Lietuvos teatro amplitudę.
 • Žanrų ir formų įvairovė.

2. ATRANKOS ORGANIZAVIMAS IR TERMINAI

2.1. Atranka skelbiama einamų metų lapkričio-gruodžio mėnesiais.

2.2. Galimybė dalyvauti atrankoje suteikiama visiems profesionaliems Lietuvos scenos meno kūrėjams, kurie pastarojo sezono metu išleido premjerą.

2.3. Scenos meno kūrinio premjera turi būti įvykusi Lietuvos Respublikos teritorijoje, o prodiusuojanti institucija, jei tokia yra, turi būti registruota Lietuvos Respublikoje. Jei pareiškėjas yra Lietuvos kūrėjas, reziduojantis ir kuriantis užsienyje, ar kitaip neatitinka šio punkto kriterijų, jis rašo motyvacinį paaiškinimą dėl dalyvavimo vitrinoje, ir jo paraiška bus svarstoma.

2.4. Atrankoje dalyvaujantis scenos meno kūrinys  yra sukurtas pastarąjį sezoną, kuris apibrėžiamas nuo einamų metų birželio 1 d. iki vitrinos pristatymo metų birželio 1 d.

2.5. Atrankai pristatomas spektaklis atitinka „Sirenų“ festivalio vertybes ir Kuratorių suformuluotą Vitrinos koncepciją.

2.6. Atrankai pristatomas iki birželio 1 d. sukurtas spektaklis (ne eskizas).

2.7. Atrankai privalo būti pateikta visa informacija apie spektaklį, premjeros ir tolesnio rodymo datos, taip pat pagal galimybes  – pilno scenos meno kūrinio filmuota medžiaga (ištisinė, nemontuota).

2.8. Atrankos rezultatai skelbiami iki kovo 15 d.

2.9. Jei kūrėjai teikia paraišką scenos meno kūriniui, kurio premjera išeina nuo kovo 15 d. iki birželio 1 d., kuratoriai kūrinį svarstys vėliau ir programa iki birželio 15 d. dar gali būti pildoma.

2.11. Galutinė vitrinos programa skelbiama iki birželio 20 d.

2.10. Kuratoriai turi teisę atrinkti į vitriną ir atrankoje paraiškų nepateikusių kūrėjų meno kūrinius, atitinkančius vitrinos koncepciją ir kitus reikalavimus.

3. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

3.1. Paraiškos (Priedas Nr. 1) dalyvauti vitrinoje teikiamos elektroniniu paštu: ltvitrina@sirenos.lt iki kiekvienų metų sausio 15 d. Atsakymą dėl dalyvavimo vitrinoje organizatorius pateikia paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu iki kovo 15 d.

4. VITRINOS ORGANIZAVIMAS

4.1.Kuratoriams atrinkus scenos meno kūrinį dalyvauti vitrinoje, pirmiausiai organizatorius kreipiasi į Lietuvos teatro vitrinos kandidatus prašydamas pateikti techninius raiderius bei nurodyti, kuriomis datomis ir kokiose erdvėse kūrinys galėtų būti rodomas vitrinos metu. Ne visus atrinktus scenos meno kūrinius pavyksta parodyti vitrinoje dėl logistinių priežasčių.

4.2. Sutikdami dalyvauti vitrinoje, dalyviai prisiima atsakomybę patys organizuoti spektaklio pristatymą vitrinos metu, įskaitant bilietų platinimą. Bilietų pajamos lieka dalyviams. Visas išlaidas, susijusias su spektaklio pristatymu, dengia dalyvis.

4.3. Dalyvis taip pat įsipareigoja vitrinos organizatoriui suteikti tam tikrą kiekį bilietų užsienio ekspertams ir konkursinės programos žiuri komisijai. Nemokamų vietų kiekis yra derinamas kiekvieno individualaus scenos meno kūrinio pristatymo atveju priklausomai nuo salės dydžio, rodymo laiko ir kitų veiksnių.

4.4. Organizatorius apsiima kuruoti spektaklių vertimus, titrų parengimą ir titravimą bei apmokėti šias išlaidas tokiu atveju, kai dalyviai mano tai esant reikalinga.

4.5. Jei organizatorius ir dalyvis sutaria dėl 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 punktų, pasirašoma sutartis tarp dalyvio ir organizatoriaus.

4.6. Organizatorius įsipareigoja

-Parengti informaciją apie projektą lietuvių ir anglų kalbomis, skleisti informaciją Lietuvoje ir užsienyje

-Užtikrinti Dalyvio spektaklio reklamą bendroje festivalio reklaminėje sklaidoje.

– Užtikrinti Dalyvio asmenines neturtines teises, tinkamai viešinti Dalyvio vardą ar kitas identifikavimo žymes vitrinos informacinėje medžiagoje (spaudos pranešimai, afišos, programėlės, audio/video įrašai ir t.t. )

4.7. Dalyvis įsipareigoja

-Rezervuoti Vitrinos rėmėjams, teatrologams bei žiniasklaidos atstovams vietas žiūrovų salėje pagal iš anksto suderintą poreikį.

– Bendradarbiauti vykdant viešinimą ir sklaidą: atsiųsti spektaklio aprašymą ir kitą reklaminę medžiagą, bendrauti su žiniasklaidos atstovais ir kt. Leisti filmuoti ir fotografuoti scenos meno kūrinį ir kūrėjus, skelbti šią informaciją internete. Spektaklio transliacijos ir įrašų talpinimas internete būtų sprendžiamas atskiru rašytiniu susitarimu.

– Sumokėti su spektaklio parodymu susijusius autorinius mokesčius nuo gautų pajamų už visus į Dalyvio spektaklį parduotus bilietus.

-Vitrina gali būti filmuojama ir fotografuojama. Dalyviai, sutinka, kad spektaklis ir dalyviai gali būti filmuojami ir fotografuojami, o medžiaga gali būti spausdinama, skelbiama spaudoje, internetinėje erdvėje.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kilus nenumatytoms aplinkybėms, organizatoriai pasilieka teisę keisti ir papildyti nuostatus

6. Kontaktiniai asmenys vitrinos organizavimo klausimais – Kristina Savickiene, kristina@sirenos.lt, Vytautė Brazdylytė vytaute@sirenos.lt.