Audioturas Rezonansas

Tauro kalno ir Fluxus ministerijos erdvės atsiveria per asmeninius kompozitoriaus Jono Jurkūno ir aktoriaus Deniso Kolomyckio liudijimus, kurie sukuria postmodernų pasakojimą-legendą apie kultūrinių fenomenų sukurtą gyvenimą ir erdves, kurios laikinai tapo kūrėjų idėjų bei meninių reiškinių prieglobsčiu.

Vilniaus sporto rūmų architektūrinė konversija kelia ne tik sociokultūrinės atsakomybės klausimus dėl ten nuo XV a. esančių žydų kapinių, bet ir kūrybines aspiracijas. Apleisto pastato faktografija atskleidžiama per svetimo, atsikėlusio laiku iš ateities, akis.

Užupio Respublika turi konstituciją, kurią sudaro 41 įsakymas kaip užupiečiai privalo gyventi. Ironiška ar ne, bet tyrimo metu paaiškėja, kad daugelis kriminalinių nusikaltimų ir tamsių, šio vieno seniausių Vilniaus rajonų, istorijų pagrindžiamos ir neprieštarauja Konstitucijai. Tik ar tai supranta patys užupiečiai?

Fluxus ministeriją, Tauro kalną, Vilniaus Sporto rūmus ir Užupio Respubliką apjungia skirtingais laikmečiais rezonansą sukėlę įvykiai ir asmeninės menininkų patirtys, kurios vis dar formuoja Vilniaus miesto tapatybę.

 Projektas įkvėptas 2020 m. festivalyje „Sirenos“ pristatyto alternatyvaus audiogido „Unwelcome: Vilniaus audioturas“

Klausyti audioturo:

Užupio Respublika

Tauro kalnas

Fluxus ministerija

Vilniaus Sporto rūmai

 

Režisierė ir garso dizainerė Julija Šatkauskaitė

Dramaturgė Edita Puskunigytė

Garso režisierius Artūras Jelinas

Garso dizaineris Justas Levickas

Prodiuserė Rasa Kregždaitė 

– –

Audio Tour “Resonance”

The spaces of the Tauras Hill and the Ministry of Fluxus open up through the personal testimonies of composer Jonas Jurkūnas and actor Denisas Kolomyckis, who create together a postmodern narrative-legend about a life constructed by cultural phenomena and spaces that once temporarily became a haven for creators’ ideas and artistic phenomena.

The architectural conversion of the Vilnius Sports Palace raises not only questions about socio-cultural responsibility relating to the Jewish cemetery that has been there since the fifteenth century, but creative aspirations as well. The factography of the abandoned building is revealed through the eyes of a stranger who came here from the future.

The Republic of Užupis has a Constitution consisting of 41 commandments on how citizens of Užupis must live. Ironically or not, in the course of investigation it turns out that most criminal offences and dark stories of this one of the oldest districts of Vilnius are justified by and do not contradict the Constitution. But do people of Užupis understand this themselves?

The Ministry of Fluxus, the Tauras Hill, the Vilnius Sports Palace, and Užupis Republic are united by the events that caused resonance in different periods of time as well as the artists’ personal experiences, that continue shaping the identity of Vilnius city up until now.

The project is inspired by an alternative audio guide “Unwelcome: Vilnius audio tour” presented at the Sirenos 2020 festival.

Play:

Užupis Republic

Tauras Hill

The Ministry of Fluxus

Vilnius Sports palace

Director and sound designer Julija Šatkauskaitė

Playwright Edita Puskunigytė

Sound Director Artūras Jelinas

Sound designer Justas Levickas

Producer Rasa Kregždaitė